Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thông tin

Chương trình nghiên cứu 2018 dành cho Học sinh THPT

Chương trình nghiên cứu 2018 dành cho Học sinh THPT

Chúc mừng ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường đạt chuẩn AUN-QA

Chúc mừng ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường đạt chuẩn AUN-QA

Thư mời tham gia Triễn lãm và Hội thảo VietWater 2018

Thư mời tham gia Triễn lãm và Hội thảo VietWater ...

Hoạt động khoa học - Hợp tác quốc tế

Hội giảng 2017 – “Đổi mới sáng tạo trong giảng dạy đại học”

Hội giảng 2017 – “Đổi mới sáng tạo trong giảng ...

Thực hiện yêu cầu tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, đáp ứng...

The Kick-off meeting conference of SEA- PLASTIC- EDU project of ERASMUS+

The Kick-off meeting conference of SEA- PLASTIC- EDU project of ...

The South East Asia-Europe Network for building training and education capacities in Plastic Recycling in Laos and Vietnam with emphasis on quality,...

Kinh nghiệm và thành tựu trong Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của IESEM trong 5 năm gần đây

Kinh nghiệm và thành tựu trong Nghiên cứu khoa học ...

Trong những năm qua, Viện đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh/thành...

Đơn vị liên kết