Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thông tin

THƯ MỜI HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN 2 - “Valorization of Agricultural Residues in Vietnam -  Opportunities and Challenges for Sustainability”

THƯ MỜI HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN 2 - “Valorization of Agricultural Residues ...

Quỹ khuyến khích thế hệ trẻ bảo vệ môi trường Việt Nam (QTB)

Quỹ khuyến khích thế hệ trẻ bảo vệ môi trường Việt Nam (QTB)

Cuộc thi GREEN DESIGN dành cho sinh viên

Cuộc thi GREEN DESIGN dành cho sinh viên

Hoạt động khoa học - Hợp tác quốc tế

Hội giảng 2017 – “Đổi mới sáng tạo trong giảng dạy đại học”

Hội giảng 2017 – “Đổi mới sáng tạo trong giảng ...

Thực hiện yêu cầu tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, đáp ứng...

Sơ tuyển Đề tài NCKH cấp trường năm 2018

Sơ tuyển Đề tài NCKH cấp trường năm 2018

Ngày 31/10/2017, Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường tiến hành sơ tuyển đề tài nghiên cứu khoa học cấp...

Kinh nghiệm và thành tựu trong Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của IESEM trong 5 năm gần đây

Kinh nghiệm và thành tựu trong Nghiên cứu khoa học ...

Trong những năm qua, Viện đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh/thành...

Đơn vị liên kết