Mục tiêu và chính sách chất lượng của Viện

22-05-2017

Đến năm 2020:

 • Viện có 14 tiến sĩ và 5 PGS.
 • Có 02 ngành cho đào tạo tiến sĩ, 4 ngành cho đào tạo đại học.
 • Hoàn thành các dự án quốc tế BIORIST (với CHLB Đức), RENEWABLE (với Bỉ), BOD (với Bỉ)
 • Đăng ký thêm 3 dự án quốc tế mới, ưu tiên hợp tác quốc tế về đào tạo (chương trình ERASMUS của châu ÂU)
 • Có dự án nghiên cứu thuộc hệ thống NAFOSTED.
 • Mỗi năm có số bài báo thuộc ISI và SCOPUS tăng dần.
 • Mỗi năm xuất bản các giáo trình phục vụ đào tạo.
 • Đầu tư chiến lược một số phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu với vốn đầu tư của Worldbank

Đến năm 2025:

 • Viện có 20 tiến sĩ, 7 PGS và 2 GS.
 • Liên kết đào tạo tiến sĩ với một số nước có uy tín tại châu Âu, Úc và Mỹ.
 • Có 05 ngành cho đào tạo đại học.
 • Có ít nhất 05 dự án quốc tế được hoàn thành
 • Có 03 dự án nghiên cứu thuộc hệ thống NAFOSTED.
 • Mỗi năm có tối thiểu 10 bài báo thuộc ISI và SCOPUS
 • Xuất bản các sách chuyên khảo và sách tiếng Anh.