Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

01-06-2017
  • Sinh viên tốt nghiệp ngành học Công nghệ Kỹ thuật Môi trường có khả năng làm việc và phát triển nghề nghiệp tại:
  • Công ty tư vấn trong lĩnh vực môi trường: Tính toán thiết kế các hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, xử lý khí thải, hệ thống thông gió, hệ thống xử lý rác thải và sản xuất phân hữu cơ; và tổ chức thực hiện các công tác đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo định tính và định lượng tác động môi trường của các hoạt động của KT-XH.
  • Cơ sở quan trắc và phân tích môi trường: Thu mẫu hiện trường (khí, đất, nước và chất thải rắn), phân tích các chỉ tiêu môi trường, đánh giá số liệu và viết báo cáo tổng hợp.
  • Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện quận, Cục hoặc Chi cục Bảo vệ môi trường, Cảnh sát môi trường: Quản lý giám sát môi trường, quản lý hệ thống xử lý môi trường của các doanh nghiệp.
  • Các cơ sở đào tạo: Đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp nghề, cao đẳng nghề ngành kỹ thuật và công nghệ môi trường.
  • Các cơ sở nghiên cứu: Tham gia các dự án nghiên cứu, thực hiện độc lập các nhiệm vụ nghiên cứu, thực hiện các thí nghiệm, thu thập tài liệu, viết báo cáo khoa học.
  • Các công ty sản xuất, khu công nghiệp: Làm việc ở bộ hận An toàn-Sức khỏe-Môi trường phụ trách công tác xử lý môi trường trong nhà máy (xử lý nước thải, khí thải, chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại) và an toàn lao động.