Cơ sở vật chất và trang thiết bị

22-05-2017

Viện sở hữu tầng 9, tòa nhà X của Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM, với diện tích mặt bằng hơn 700 m2. Nơi đây được bố trí 06 phòng làm việc, 01 phòng họp, hội thảo và một hệ thống PTN được đầu tư hoàn chỉnh từ ngân sách của Nhà trường và dự án hợp tác quốc tế, gồm 11 phòng thí nghiệm (PTN Xử lý nước thải, PTN Xử lý nước cấp, PTN Độc học MT, PTN xử lý khí thải, PTN Xử lý chất thải rắn, PTN Sinh học MT, PTN Vi sinh môi trường, PTN Phân tích môi trường, P. Thực hành GIS-RS, PTN Phân tích công cụ, PTN nghiên cứu chuyên sâu).