Thông báo v/v nghỉ học trong thời gian thi Đánh giá năng lực năm 2022 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đặt tại Cụm thi Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

17-05-2022