Đội ngũ hỗ trợ

11-10-2017

Giáo vụ Đại học

         Cô: Ngô Thị Mến

         Email: ngothimen@iuh.edu.vn

- Giáo vụ Sau đại học

         Cô: Nguyễn Hoàng Mỹ

         Email: nguyenhoangmy@iuh.edu.vn

- Quản lý Phòng Thí nghiệm và Quản lý Thư viện

       Cô: Trần Thị Hiền

         Email: tranthihien@iuh.edu.vn