Đội ngũ hỗ trợ

11-10-2017

Giáo vụ Đại học

         Cô: Ngô Thị Mến

         Email: ngothimen@iuh.edu.vn

- Giáo vụ Sau đại học

         Cô: Lê Thị Thanh Huyền

         Email: lethithanhhuyen@iuh.edu.vn

- Quản lý Phòng Thí nghiệm

         Cô: Trần Thị Hiền

         Email: tranthihien@iuh.edu.vn

- Quản lý Thư viện

        Cô: Lê Thị Thanh Huyền

        Email: lethithanhhuyen@iuh.edu.vn