Học bổng LOTTE dành cho sinh viên IUH

25-08-2018

Thông tin về tài trợ học bổng thường niên của tập đoàn LOTTE cho Nhà trường:

01 suất học bổng trị giá 350USD cho sinh viên đạt tiêu chuẩn.

Hồ sơ bao gồm:

  1. Mẫu sinh viên điền phần khai bản thân có dán hình, có chữ ký của Trưởng đơn vị (Personal record)
  2. Bảng điểm 01 học kỳ gần nhất có chữ ký của Trưởng đơn vị và dấu mộc của Trường;
  3. Danh sách giới thiệu của trưởng đơn vị có chữ ký của trưởng đơn vị (List of qualified students)

(Biểu mẫu hồ sơ và file làm mẫu vui lòng xem ở files đính kèm)