Hội đồng khoa học Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

06-03-2017

1. Thành lập hội đồng khoa học của Viện gồm 14 người:

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

GS. TSKH. Lê Huy Bá

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS. TS. Lê Hùng Anh

Thư ký thường trực

3

PGS. TS. Mai Tuấn Anh

Ủy viên

4

PGS. TS. Đinh Đại Gái

Ủy viên

5

TS. Lê Hoàng Anh

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên

7

TS. Trần Trí Dũng

Ủy viên

8

TS. Lê Huệ Hương

Ủy viên

9

TS. Lê Việt Thắng

Ủy viên

10

TS. Lương Văn Việt

Ủy viên

11

TS. Nguyễn Ngọc Vinh

Ủy viên

12

Chuyên gia bên ngoài

Ủy viên

13

Chuyên gia bên ngoài

Ủy viên

14

Chuyên gia bên ngoài

Ủy viên

 

Chuyên gia bên ngoài, tối đa 03 người, sẽ được đề xuất và mời tham dự tùy theo yêu cầu chuyên môn của công việc, do Chủ tịch hội đồng quyết định.

2. Thời gian và quy chế làm việc:

 Hội đồng sẽ họp định kỳ 3 tháng/lần. Các phiên họp đột xuất sẽ được tổ chức theo yêu cầu thực tế. Quy chế hoạt động theo quy chế của Hội đồng khoa học trước đây của Viện. Trong trường hợp Chủ tịch HĐ với lý do đột xuất vắng họp, thư ký thường trực sẽ thay mặt Chủ tịch HĐ chủ trì buổi họp.

3. Kinh phí:

Viện sẽ thu xếp kinh phí từ nguồi tài chính đào tạo của Viện và các nguồn tài trợ, đóng góp dự án để thù lao cho Hội đồng. Tạm thời trong năm 2017, Viện chưa thu xếp được kinh phí.