Hội thảo kết nối mạng lưới liên kết giữa Đông Nam Á và Châu Âu trong dự án tái chế nhựa SEA-PLASTIC-EDU

23-05-2019

Bài báo cáo của PGS.TS Lê Hùng Anh về "Vi nhựa - Hiện trạng và Hiểm họa" tại Hội thảo: