Hợp tác quốc tế của Viện

03-10-2018

- Dự án SAFEUSE (2011-2013)

- Dự án BIORIST (2016 - 2020).

- Dự án RENEWABLE (2016 - 2020).

- Dự án PRD (2018 - 2022).

- Dự án BOD (Việt - Bỉ, 2017 - 2020).

- Dự án Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ (Việt - Bỉ, 2017 - 2020)

- Dự án ERASMÚS + Plastic (2018 - 2022).