Lễ bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường và ngành Kỹ thuật Môi trường năm 2023

16-05-2023

Chúc mng các Hc viên cao hc ngành Qun lý Tài nguyên Môi trường và ngành Kỹ thuật Môi trường bo v thành công Lun văn Thc sỹ vào ngày 14/05/2023.

Đến tham d, lng nghe và nhn xét các bài báo cáo là các ging viên, các nhà khoa hc, các nhà qun lý bên lĩnh vc Môi trường. Cht lượng các bài báo cáo được Hi đồng đánh giá rt cao, nhiu bn đạt đim xut sc và có bài báo khoa hc trên các tp chí uy tín trong và ngoài nước.

Đây cũng là minh chng cho cht lượng đào to ca trường ngày càng nâng cao, cung cp ngun nhân lc cht lượng cao cho xã hi.

Mt ln na xin chúc mng các “Tân Thc s”!