Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

31-12-2022

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Họ và tên NCS: LÊ HỮU VINH

Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG SINH THÁI CỦA CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC DỰA TRÊN CÂY CÀ PHÊ TẠI ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM (ASSESSMENT OF ECO-SUSTAINABILITY OF COFFEE-BASED FARMING MODELS IN KON TUM PROVINCE)

Ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường                               Mã số ngành:  62850101

Thời gian bảo vệ:  13g30, 12/1/2023

Địa điểm: Phòng Nghiên cứu 1, trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến tham dự.