Lịch sử phát triển

22-05-2017

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường được thành lập từ ngày 01/12/2006 theo Quyết định số 2206/QĐ-ĐHCN ngày 20/11/2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Hơn 10 năm hình thành và phát triển, Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường là một trong những đơn vị đứng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Nhà trường . Viện có Giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ số: 164/ĐK-KHCN. Cơ cấu tổ chức của Viện gồm 4 bộ môn chuyên ngành: Quản lý môi trường, Công nghệ môi trường, Tài nguyên môi trường, Khoa học môi trường và 3 trung tâm trực thuộc: Trung tâm Công nghệ và Dịch vụ môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên môi trường, Trung tâm chuyển giao công nghệ Môi trường (Bỉ).