Giới thiệu chung ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

01-06-2017

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

  • Tên ngành đào tạo:

       + Tiếng Việt: Quản lý tài nguyên và môi trường

       + Tiếng Anh: Natural Resources and Environmental Management

  • Mã số ngành đào tạo: 52850101
  • Trình độ đào tạo: Đại học
  • Thời gian đào tạo: 4 năm (08 học kỳ)
  • Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

       + Tiếng Việt: Kỹ sư Quản lý tài nguyên và môi trường

       + Tiếng Anh: Bachelor in Natural Resources and Environmental Management

  • Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
  • Đảm bảo chất lượng đào tạo: Đang xây dựng theo chuẩn quốc tế AUN-QA
  • Trưởng Bộ môn TNMT: NCS.ThS. Lê Hồng Thía

2. Mục đích và mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư chuyên ngành Quản lý tài  nguyên và môi trường đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng nghề nghiệp tiếp cận với thực tiễn trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên trong nước và quốc tế.

3. Thông tin tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: Theo quy định chung của Bộ GD-ĐT

  • Dự kiến quy mô tuyển sinh: Theo phân bổ chỉ tiêu của trường
  • Hình thức đào tạo: chính quy- tập trung.