Nhân viên lĩnh vực Môi trường

Ngày đăng: 31/10/2023
[TUYỂN DỤNG - Tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam với 36 chỉ tiêu viên chức]
- Chuyên viên về hợp tác quốc tế ( SL: 1)
- Chuyên viên về tổng hợp (SL: 1)
- Văn thư viên (kiêm nhiệm lưu trữ viên) (SL: 1)
- Chuyên viên về kế hoạch đầu tư (SL: 1)
- Chuyên viên về Quản lý nguồn nhân lực (SL: 1)
- Kế toán viên (SL: 3)
- Quan trắc viên TNMT hạng III (SL: 28)