Thông báo: Các lớp học phần sẽ khai giảng sau hai tuần của HK I (2019-2020)_Bắt đầu 12/8/2019

27-07-2019

Do số lượng sinh viên chưa kịp đóng tiền học phí và các bạn chờ kết quả thi Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2, Phòng đào tạo đã tạo điều kiện kéo dài thời gian đăng ký và HK1 (2019-2020) sẽ bắt đầu chậm 2 tuần đối với các học phần sau.

Các học phần sẽ bắt đầu từ ngày 12/08/2019 bao gồm:

Mã học phần

Tên môn học

Lớp dự kiến

4203000667

Kết cấu công trình

DHMT11,12,13_HL

4203000843

Luật và chính sách môi trường

DHMT13A

4203001042

Mô hình hóa môi trường

DHMT13A

4203001190

Kỹ thuật xử lý nước cấp: lý thuyết, thực hành, đồ án

DHKTMT10_GL_420300430101

4203001191

Cải tạo và xử lý ô nhiễm đất

DHMT12A

4203001215

Quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học

DHQLMT12A

4203001274

Quản lý môi trường nước

DHQLMT13A

4203001533

Kỹ thuật môi trường

DHQLMT13A

4203001569

GIS và RS

DHQLMT13A

4203001598

Xây dựng và quản lý dự án môi trường

DHQLMT13A

4203001637

Quản lý môi trường

DHQLMT14A

4203001799

Bản đồ học

DHQLMT14A

4203002503

Lập trình ứng dụng GIS

DHKHMTR12A

4203004301

Kỹ thuật xử lý nước cấp

DHMT13A

4220001916

Cải tạo và xử lý ô nhiễm đất

DHMT10TT_GL_4420300119101

4220002016

Mô hình hóa môi trường

DHMT11TT_GL420300104202

4220003231

Kỹ thuật thông gió và khống chế tiếng ồn

DHMT11TT_GL_420300288801

4220003428

Kỹ thuật xử lý nước cấp

DHMT11TT_GL_420300119001

4288009120

Kỹ thuật thông gió và khống chế tiếng ồn

DHMT11AVL_HLGL

4288009121

Bài tập lớn học phần kỹ thuật xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

DHMT11AVL_HLGL

4288009124

Bài tập lớn học phần kỹ thuật xử lý khí, thông gió và tiếng ồn

DHMT11AVL_HLGL