Thông báo họp Ban cán sự lớp Chất lượng cao

13-10-2017

Thừa lệnh Hiệu trường trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Phòng đào tạo xin mời Ban cán sự các lớp ĐHMT10ATT, ĐHMT11ATT, ĐHMT11BTT, ĐHMT11CTT

Đến dự họp về Đào tạo chất lượng cao.

Thời gian: 17h30 ngày thứ 4, 18/10/2017

Địa điểm: Hội trường E4

Nội dung: Để đóng góp ý kiến về đào tạo chất lượng cao (chương trình học tập, giáo trình, tài liệu tham khảo, trang thiết bị phục vụ học tập, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, địa điểm thực tập, các kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ,...)