Thông báo mở lớp học phần

14-02-2017
Thông báo 01:
 
         Hiện nay, Viện đã mở lớp CUỐI CÙNG cho các bạn muốn trả nợ môn Thực hành Vi sinh Môi trường (112305101). Bắt đầu học từ 13/2/2017 đến ngày 08/05/2017. Các bạn lớp cao đẳng hay niên chế có nhu cầu đăng ký vui lòng liên hệ phòng Đào tạo/giáo vụ gấp.
Hạn cuối đăng ký ngày 20/02/2017. Sau thời gian trên, Viện sẽ không giải quyết cho bất cứ trường hợp nào yêu cầu trả nợ môn Thực hành Vi sinh Môi trường nữa.
 
Thông báo 02:
 
        Theo như đã thông báo từ 01/01/2017, Ngày 15/02/2017 là hạn cuối nhận đơn xin mở lớp học phần cho các môn đã không còn đào tạo nữa.
Sau ngày 15/02/2017, Viện sẽ chấm dứt nhận đơn dành cho các trường hợp này.
 
 
Xem Tuyển sinh ThS CNMT