Thông báo sinh viên đăng ký môn học HKI/2019-2020 (LẦN THÔNG BÁO CUỐI)

19-07-2019

Hiện nay một số môn học bị hủy lớp vì sĩ số ít và ít sinh viên đóng tiền. Viện đã đề nghị mở lại trạng thái để các em đăng ký và đóng tiền. 
Các bạn sinh viên theo dõi lớp mình học để đăng kí đúng hạn.
Phòng Đào Tạo chỉ cho phép gian hạn đến ngày 23.7.19 do vậy các em sinh viên phải đóng tiền tốt nhất là trước ngày này.