Thông báo về việc học trả nợ và cải thiện các lớp Chất lượng cao

11-09-2017
Để tạo điều kiện cho Sinh viên các lớp Chất lượng cao học trả nợ hoặc cải thiện chung với đại trà (đặc biệt là Sinh viên năm cuối) Phòng Đào tạo thông báo:
- Cho phép Sinh viên hệ Chất lượng cao được học trả nợ, cải thiện chung với các lớp hệ đại trà nếu các em đồng ý (HP vẫn đóng theo hệ CLC). Phương thức thực hiện như sau:
+ Sinh viên hệ Chất lượng cao muốn đăng ký trả nợ hoặc cải thiện phải làm đơn gởi Giáo vụ Khoa/Viện (lưu ý: mẫu đơn phải có nội dung sinh viên đồng ý học chung với các lớp đại trà và không có bất kỳ khiếu nại nào về điều kiện cơ sở vật chất và Giảng viên).
+ Giáo vụ Khoa/Viện sẽ tổng hợp danh sách và đăng ký cho Sinh viên (trong một số trường hợp cần ý kiến từ phòng Đào tạo thì Giáo vụ Khoa/Viện tổng hợp đơn có xác nhận của lãnh đạo đơn vị gởi xuống phòng Đào tạo giải quyết).
 
Phòng Đào tạo