Thông báo về việc mở lớp học lại

13-07-2020
Trong học kỳ 3, năm học 2019-2020 có 1 số bạn sinh viên nộp đơn đăng ký học lại một số môn học nhưng do sĩ số ít nên không mở được lớp.
Vậy, Viện sẽ mở lại đợt cuối cùng vào học kỳ 1, năm học 2020-2021 cho tất cả sinh viên rớt các môn học:
- Kiểm soát ô nhiễm không khí- MHP 2123456
- Môn Xây dựng và quản lý dự án Môi trường-MHP 2123466

Hạn nhận đơn đến hết ngày: 25/07/2020 tại phòng Giáo vụ Viện KHCN & QLMT
Lưu ý: Đây là đợt mở học lại cuối cùng của môn học này, bạn nào không đăng ký học thì Viện sẽ không giải quyết trong các học kỳ sau nữa.