TS. Trần Trí Dũng

TS. Trần Trí Dũng

Giảng viên

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Trần Trí Dũng                                Giới tính: Nam

Năm sinh:  1972

Học vị :  Tiến sĩ                            Năm công nhận học vị:  2013

Bộ môn: Quản lý tài nguyên và Môi trường

E-mail: trantridungdc@yahoo.com

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

-Tài nguyên nước

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

7/2000 - 7/2001

Phân viện Địa lý thuộc Viện khoa học Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh

Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

7/2001 - 1/2006 và 2/2014 đến 8/2014

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Miền Nam (DWRPIS)

Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

8/2014 - 1/2016

Công ty Tư vấn - Thiết kế Cảng và Công trình biển (Portcoast)

Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

 

4/2016-Nay

Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường - Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Giảng viên Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu / Lĩnh vực ứng dụng

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, tỉnh, trường)/ Hợp tác quốc tế với đơn vị nào, nước nào?

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Đề án khảo sát điều kiện Địa chất công trình - Địa chất thủy văn phục vụ xây dựng bãi rác Bến Cát (Bình Dương)

2001 - 2002

 

Thành viên

2

Đề án quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Trà Vinh

2014 - …

 

Thành viên

2. Các bài báo đã công bố 

- T. T. Dung, A. Salim Bawazir, M. K. Shukla, P. Bandini. 2011. Some hydraulic and wicking properties of St. Cloud zeolite and zeolite ‐ soil mixtures. Applied Engineering in Agriculture, Vol. 27(6): 955 – 967.

CÁC GIẢI THƯỞNG:

Giải thưởng Richard E. Speece Research Award (Mỹ) cho:

- T. T. Dung, A. Salim Bawazir, M. K. Shukla, P. Bandini. 2011. Some hydraulic and wicking properties of St. Cloud zeolite and zeolite ‐ soil mixtures. Applied Engineering in Agriculture, Vol. 27(6): 955 – 967.