TS. Lương Văn Việt

TS. Lương Văn Việt

Phó Viện trưởng

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Lương Văn Việt ;  Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 1965;   Nơi sinh: Nam Định

Quê quán: Nam Định.;  Dân tộc: Kinh

Học vị : Tiến Sĩ.  Năm, nơi công nhận học vị: 2011, ĐH Quốc Gia Tp.HCM

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Đại học Công Nghiệp Tp.HCM

E-mail: lgviet@yahoo.com

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Mô hình hóa môi trường
 • Hệ thống thông tin địa lý và Viễn thám
 • Tài nguyên nước
 • Biến đổi khí hậu
 • Thoát nước đô thị

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 1/10/1990 đến 30/5/1993

Viện Vật lý địa cầu

Nghiên cứu viên

Từ 1/6/1993

đến 26/11/2003

Phân Viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam

Nghiên cứu viên

Từ 26/11/2003 đến  30/12 /2004

Phân Viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam

Nghiên cứu viên, Phó trưởng phòng Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu

Từ  1/1 /2005 đến 31/8 /2011

Phân Viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam

Nghiên cứu viên, Trưởng phòng Nghiên cứu Khí tượng và Biến đổi khí hậu

Từ  1/9 /2011 đến 31/12 /2016

Đại học Công Nghiệp Tp.HCM

Giảng Viên

Từ 1/1/2017 đến nay

Đại học Công Nghiệp Tp.HCM

Giảng Viên, Trưởng bộ môn Quản lý Môi trường

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu / Lĩnh vực ứng dụng

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 1.  

Phân tích phổ lượng mưa các trạm Đồng bằng Nam bộ và dự báo hạn dài lượng mưa cho từng thời kỳ/ Biến động khí hậu

2001-2003

Đề tài NCKH, bộ TNMT

Chủ nhiệm

 1.  

Quan hệ giữa ENSO với  mưa, nhiệt, ẩm khu vực Nam bộ và khả năng dự báo/ Biến động khí hậu

2003-2005

Đề tài NCKH, bộ TNMT

Chủ nhiệm

 1.  

Nghiên cứu biến động khí hậu khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và khả năng dự báo / Biến động khí hậu

2006-2007

Đề tài NCCB, bộ KHCN

Chủ nhiệm

 1.  

Thử nghiệm mô hình lớp biên khí quyển và mô hình quang hóa trong dự báo ô nhiễm do giao thông vận tải trên khu vực Tp.HCM / Môi trường

2006-2007

Đề tài NCKH, bộ TNMT

Chủ nhiệm

 1.  

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng  thủy văn phục vụ phòng chống ngập úng trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh / Thoát nước đô thị

2008-2009

Dự án thoát nước và cải tạo môi trường đô thị, Tp.HCM

Chủ nhiệm

 1.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị tới khí tượng lớp biên Tp.HCM / Môi trường

2006-2008

Đề tài NCKH, Chương trình Môi trường, Sở KHCN Tp.HCM

Chủ nhiệm

 1.  

Lồng ghép biến đổi khí hậu trong qui hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch / Biến đổi khí hậu

2007-2008

Dự án SEMLA, chương trình biến đổi khí hậu

Chủ nhiệm

 1.  

Phân tích đánh giá tình hình biến đổi khí hậu phục vụ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai / Biến đổi khí hậu

2010

Đề tài NCKH, sở TNMT Đồng Nai

Chủ nhiệm

 1.  

Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng lan truyền mùi từ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt /  Môi trường

2016-2017

Đề tài NCKH cấp cơ sở, Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Chủ nhiệm

 1.  

sở dữ liệu khí tượng - khí hậu phục vụ nghiên cứu lan truyền ô nhiễm trong môi trường không khí / Môi trường

1996-1998

Đề tài NCKH, bộ TNMT

Cộng tác viên

 1.  

Phân bố các đặc trưng mưa liên quan đến vấn đề tiêu thoát nước, ô nhiễm môi trường và các giải pháp chống ngập úng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Thoát nước đô thị

1998-2000

Đề tài NCKH, Chương trình Môi trường, Sở KHCN Tp.HCM

Cộng tác viên

 1.  

Bước đầu nghiên cứu biến động thời tiết khí hậu khu vực Nam Bộ để phục vụ công tác dự báo / Khí hậu

2001-2003

Đề tài NCKH, bộ TNMT

Cộng tác viên

 1.  

Ứng dụng dự báo khí hậu trong sản xuất lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long / Khí tượng nông nghiệp

2002-2004

Dự án START khu vực Đông Nam Á.

Cộng tác viên

 1.  

Chiến lược thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Nông nghiệp / Biến đổi khí hậu

2008-2009

Dự án của EACC

Cộng tác viên

 1.  

Economics of Adaptation to Climate Change  / Biến đổi khí hậu

2010

World Bank Project

Cộng tác viên

 1.  

Climate change in the Mekong Delta / Biến đổi khí hậu

2010

Vietnam-Netherlands Mekong Delta Masterplan project

Cộng tác viên

 1.  

Nghiên cứu sử dụng thông tin Radar thời tiết DWSR 2500C trạm Nhà Bè để phục vụ cảnh báo và theo dõi mưa / Khí tượng

2008-2010

Đề tài NCKH, bộ TNMT

Cộng tác viên

 1.  

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở Đồng Bằng Sông Cửu Long / Biến đổi khí hậu

2009-2011

Đề tài NCKH, bộ TNMT

Cộng tác viên

 1.  

Nghiên cứu và xây dựng mô hình đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các yếu tố tự nhiên, con người, KT-XH TP. HCM / / Biến đổi khí hậu

2009-2011

Chương trình BVMT và TN, Tp.HCM

Cộng tác viên

 1.  

Tích hợp các mô hình số trị trong dự báo thủy văn lưu vực sông Đồng Nai / Mô hình hóa

2012-2014

Đề tài NCKH, bộ TNMT

Cộng tác viên

 1.  

Quy hoạch cao độ nền – thoát nước mặt đô thị Bình Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 / Thoát nước đô thị

2014-2016

Dự án quy hoạch, Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương.

Cộng tác viên

 

2. Các bài báo đã công bố

 1. Lương Văn Việt. Phân tích ảnh hưởng của hồ chứa Trị An tới chế độ mưa, nhiệt khu vực ven hồ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 449, 1998
 2. Lương Văn Việt. Sử dụng số liệu vệ tinh cho mô hình sóng trên khu vực biển Đông. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 518, 2004
 3. Lương Văn Việt. ENSO và khả năng dự báo mưa, nhiệt, ẩm khu vực Nam bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 551, 2006
 4. Lương Văn Việt. Sự phát triển đô thị và xu thế biến đổi khí hậu tại tp.HCM. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 558, 2007
 5. Lương Văn Việt. Một số kết quả bước đầu về ứng dụng mô hình MM5 trong nghiên cứu hiệu ứng đảo nhiệt tại Tp.HCM.. Tạp chí PT Khoa Học & Công nghệ, ĐH Quốc Gia Tp.HCM, số 11, 2008
 6. Lương Văn Việt, L. A.Tuấn, H. Q.Bằng, T. H.Thanh. Mô phỏng lan truyền ô nhiễm do giao thông vận tải trên khu vực Tp.HCM. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 570, 2008
 7. L.V. Việt, P.M.D.H. Luan, L.A.Tuấn. A nalyse the fluctuation and water level trend in Saigon - Dong Nai river system.. Tạp chí Khoa học, Đại học quốc gia Hà Nội , số 25, 2009
 8. Lương Văn Việt. Ảnh hưởng của sự phát triển đô thị, biến đổi khí hậu toàn cầu đến gia tăng cường độ mưa và việc xây dựng biểu đồ mưa thiết kế cho Tp.HCM.. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 584, 2009
 9. Lương Văn Việt, Vũ Thanh Ca. Mô phỏng sự thay đổi nhiệt độ thành phố Hồ Chí Minh theo qui hoạch đô thị đến năm 2020. Tạp chí PT Khoa Học & Công nghệ, ĐH Quốc Gia Tp.HCM, số 13, 2010
 10. Lương Văn Việt. Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị tỉnh Bình Dương đến lượng mưa vượt thấm.. Tạp chí Đại học Công Nghiệp, số 19, 2015
 11. L.V.Việt, Đ. Đ. Gái, T.T.B. Hằng. Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa tỉnh An Giang.. Tạp chí Khoa học Đất, số 46, 2015
 12. Lương Văn Việt. Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến lượng mưa vượt thấm trên lưu vực sông Thị Tính. Tạp chí PT Khoa Học & Công nghệ, ĐH Quốc Gia Tp.HCM, số 19, 2016
 13. Lương Văn Việt. Nghiên cứu ảnh hưởng của thay đổi sử dụng đất đến lượng mưa bổ cập cho nước ngầm trên địa bàn thị xã Thuận An. Tạp Chí Khoa học trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, số 84, 2016
 14. Lương Văn Việt. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lượng bốc thoát hơi tiềm năng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 664, 2016
 15. Lương Văn Việt. Ảnh hưởng của ENSO đến khô hạn và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 665, 2016
 16. Lương Văn Việt. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa đến mực nước trên hệ thống sông Sài Gòn -Đồng Nai. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 667, 2016
 17. Lương Văn Việt. Ảnh hưởng của ENSO đến nhu cầu tưới cho lúa trên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 668, 2016
 18. Lương Văn Việt. ENSO và lưu lượng dòng chảy vào đồng bằng sông Mê Kông. Tạp chí Khoa học, Đại học quốc gia Hà Nội, số 32, 2016
 19. Lương Văn Việt, Lê Hoàng Anh, Đỗ Doãn Dung, Trần Văn Vui. Mô phỏng lan truyền mùi từ bãi chôn lấp Đa Phước. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM, số xx, 2017
 20. Lương Văn Việt. Nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO và biến đổi khí hậu đến yêu cầu tưới cho lúa vụ hè thu trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tạp Chí Khoa học, trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, số 90, 2016
 21. Lương Văn Việt. Ứng dụng mô hình toán mô phỏng ngập lụt hạ lưu sông Thị Tính theo một số kịch bản biến đổi khí hậu về nước biển dâng. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 674, 2017

 

3. Giáo trình và sách chuyên khảo đã xuất bản

 1. Lương Văn Việt. Biến đổi khí hậu. NXB Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2017.
 2. Lê Huy Bá, Lương Văn Việt. Biến đổi khí hậu, thích ứng để chung sống. NXB Đại học Quốc Gia Tp.HCM, 2016
 3. Luong Van Viet. Application of Climate Prediction for Rice Production in the Mekong River Delta in Climate Prediction and Agriculture, Advances and Challenges, 181-189 (Mannava V. K. Sivakumar, James Hansen). Springer, 2007.