ThS. Nguyễn Văn Phương

ThS. Nguyễn Văn Phương

Giảng viên

Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường

Họ và tên:  NGUYỄN VĂN PHƯƠNG              Giới tính: Nam

Năm sinh:  1966

Học vị :     Thạc sĩ        .  Năm công nhận học vị: 2005

Bộ môn: Khoa học môi trường

E-mail:nguyenvanphuong@iuh.edu.vn hoặc nvphccb@gmail.com

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Hóa học trong kỹ thuật môi trường
  • Phân tích môi trường
  • Độc học môi trường

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2010  đến nay

Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường

 Trường đại học công nghiệp TP. HCM

Giảng viên

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu / Lĩnh vực ứng dụng

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, tỉnh, trường)/ Hợp tác quốc tế với đơn vị nào, nước nào?

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dụng tài liệu hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại công nghiệp,  áp dụng thử nghiệm tại một đơn vị sản xuất công nghiệp

2009/2011

Bộ

Tham gia

2. Các bài báo đã công bố

  1. Võ Đình Long –Nguyễn Văn Phương, 201,6 Nghiên cứu dư lượng phân bón đa lượng (N,P,K) trong đất trồng tiêu tại Cukuin, tỉnh Đaklak, tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 6/2016  
  2. Võ Đình Long –Nguyễn Văn Phương, Ảnh hưởng của độ mặn (NaCl) từ nước tưới đến quá trình hấp phụ amoni trong đất, tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 18/2016