Thông tin tuyển sinh ĐẠI HỌC CHÍNH QUI năm 2019 - IESEM

20-03-2019

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường

2. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

3. Ngành Quản lý Đất đai và Bất động sản

4. Ngành An toàn Sức khỏe Môi trường và An toàn lao động