Giới thiệu chung Bộ môn Quản lý môi trường

01-06-2017

Giới thiệu

Bộ môn Quản lý môi trường thuộc Viện Khoa học công nghệ và quản lý môi trường (Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh) có đội ngũ giảng viên cơ hữu và cộng tác viên đủ để đáp ứng các nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực hoạt động.

Tới thời điểm hiện tại, Bộ môn Quản lý môi trường có 6 cán bộ, trong đó có 1 PGS, 01 tiến sĩ, 03 NCS và 01 thạc sĩ. Bên cạnh đó, Bộ môn còn cộng tác thêm đội ngũ thỉnh giảng từ bên ngoài gồm các Giáo sư, phó Giáo sư và tiến sĩ đúng ngành để hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Một số chức năng và nhiệm vụ

  • Tổ chức đào tạo sau đại học (tiến sĩ và thạc sĩ) và đào tạo đại học chuyên ngành quản lý tài nguyên và môi trường;
  • Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
  • Hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
  • Đào tạo ngắn hạn và tư vấn và chuyển giao kết quả nghiên cứu về tài nguyên và môi trường.